Jeolojik Zamanlar ve Özellikleri

Jeolojik Zamanlar ve Özellikleri

Coğrafya TR 20 Mayıs 2020

     Doğanın tarihi dünyanın oluşumdan bugüne kadar geçen ve durmaksızın devam eden kesintisiz bir süreç olsa da bilim adamları çalışılmasını ve anlaşılamasını kolaylaştırmak amacıyla dünyanın tarihini Jeolojik Devirler denilen çeşitli dönemlere ayırır. Dünya'nın oluşumundan günümüze kadar yaklaşık 4,5 - 5 milyar yıl geçtiği tahmin edilmektedir. Bu uzun süreci, canlı kalıntılarının (fosil) ve çeşitli radyoaktif maddelerin (uranyum, toryum ve titanyum gibi) yapılarının incelenmesiyle bir anlam kazandırmışız ve tahminsel olarak çeşitli bölümlere ayrılmıştır.

Jeolojik zaman devirlere devirlerde devrelere ayrılır.

Jeolojik Zamanları ve Özellikleri Gösteren Tablolar

1) İlkel Zaman (Prekambriyen)( Antekambriyen ) 

İlkel Zaman Prekambriyen

Bakterilerin ortaya çıkışı

İlk canlı algler ve radiolaria oluşmuştur.

En eski kıvrımlarla kıta çekirdekleri oluşmuştur.

2) I. Zaman (paleozoik)

Kıtalar tek parça halindeydi. Pangea.

Paleozik Birinci zaman

Yer kabuğundaki şiddetli kırılma ve kıvrılmalarla kıta çekirdekleri büyümüştür.

( Hersinyen ve kaledonyen kıvrımları ( Ural ve İskandinav dağları ) 

Sıcak ve bol yağışlı iklim döneminde gür bitki toplulukları oluşmuştur.

Sürüngenlerin ortaya çıkışı

Dönemin sonunda Taşkömürü yatakları oluşmuştur.

Fosil yakıtlar Taşkömürü

Balığa benzer ilk organizmaların ortaya çıkışı

Birinci zamanı karakterize eden canlılar graptolit ve trilobittir.

3) II. Zaman (Mezezoik):

Durgunluk dönemidir.

Büyük oranda tortulaşma olmuştur.

Yerkabuğunun kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başlaması.

Ekvatoral ve soğuk iklimlerin belirmesi

Alp orojenezinin başlaması

Türkiye'nin bulunduğu sahada Tetis jeosenklinali oluşmuştur,

Dinazor Ammonitler

İkinci zamanı karakterize eden canlılar ammonit ve dinozordur.

4) III. Zaman (Neozoik) ( Tersiyer ) 

Atlas ve Hint Okyanusları oluşmuştur.

Petrol, linyit,  tuz ve bor yatakları oluşmuştur.

Petrol Havzaları Oluşumu

Alp-Himalaya  kıvrım dağları oluşmuştur.

Alp Himayala Kıvrım Kuşağı

 Himayala

              ALP DAĞLARI                              HİMALAYA DAĞLARI

Kıtalar bugünkü görünümünü kazanmaya başlamıştır

Şiddetli volkanik olaylar ve depremlerin görülmesi,

Türkiye'nin ana yer şekillerinin gelişmesi,

Toros ve Karadeniz dağları oluştu.

Üçüncü zamanı karakterize eden canlılar nümmilit, hipparion, elephas ve mastadondur.

5) IV. Zaman (Antropozoik) ( Kuvaterner ) 

iki dönemden oluşur.

a) Buzul çağı : Özellikle Kuzey Yarım Kürede şiddetli soğuma görülür. Bunun etkisiyle Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada gibi karalar buzullar altında kalmıştır.

Buzul çağı

İklimde büyük değişikliklerin ve dört buzul döneminin (Günz, Mindel, Riss, Würm) yaşanması,

Çeşitli hayvan ve bitki türlerinin ortadan kalkması.

Deniz sevyesinin alçalması

b) Buzul çağı sonrası dönem:

İklimde bugünkü benzer koşulların yaşanması

İstanbul–Çanakkale boğazları oluşmuştur.

İstanbul Boğazı Oluşumu Kuaterner

Egeid karası çökmüştür.

İnsan yaratılmıştır.

Not: Jeolojik devirlerle ilgili bilgiler fosillerin incelenmesiyle ve tortul tabakaların özelliklerinden yararlanılarak bilgiler elde edilir.

Bunu Paylaşabilirsiniz.

Kıta nedir ve kaç tane kıta vardır?

Coğrafya TR 14 Ocak 2024

YKS'ye Hazırlık Bambu Ağacına Benzer

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Adı Günümüzde Var Olmayan Ülkeler

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Pharos-İskenderiye Feneri

Coğrafya TR 12 Şubat 2023

Büyük Rift Vadisi Nereye Diyoruz

Coğrafya TR 07 Şubat 2023

Ökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aysberg

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Anökümen

Coğrafya TR 17 Aralık 2020

Aerosol

Coğrafya TR 01 Ocak 2021

Abrazyon Platformu

Coğrafya TR 16 Aralık 2020